Presentaci��n


En compliment de les obligacions de transparencia,d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, deTransparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana,i en l'Ordenança General de Subvencions, es dóna l'adequada publicitat,preferentment a través de la pàgina web, a la subvenció concedida al Projected'activitats 2021 per la Diputació de València (2.500 euros) i per l’Ajuntamentde València (2.500 euros).

En cumplimiento de las obligaciones detransparencia conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de laComunitat Valenciana, y en la Ordenanza General de Subvenciones, se da la adecuadapublicidad, preferentemente a través de la página web, a la subvenciónconcedida al Proyecto de actividades 2021 por la Diputació de Valencia (2.500euros) y por el Ajuntament de València (2.500 euros).

Projecte d’activitats 2021 subvencionat per /Proyecto de actividades 2021 subvencionado por: (Hacer clic sobre la imagen para ver el logo completo)


 Facebook    Twitter
Escuela de Animadores Juveniles Insignia de Madera | eajef@eajef.org
 PiensaNet 2023